خرید سالن و سوله مخصوص

خرید سالن و سوله مخصوص کد ملک :۳۷۹۷۳ مساحت کل : ۷۳۰۰/ مساحت سالن: ۲۵۰۰ برق :  دارد ۴۲۰آمپر     /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد  /   آب :   دارد شماره تماس:09202020444 دستگاههای چاپ موجود است قیمت کل :۱۴/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان خرید سالن سوله,خرید سالن,خرید سوله,خرید جاده مخصوص کرج,خرید سالن جاده مخصوص کرج,خرید سوله جاده مخصوص کرج,خرید سالن سوله جاده مخصوص کرج,سالن وسوله جاده مخصوص کرج,سالن جاده مخصوص کرج,سوله جاده مخصوص کرج,خرید سالن سوله جاده مخصوص ,خرید سالن و سوله جاده مخصوص فروش سالن وسوله جاده مخصوص ,فروش سالن سوله جاده مخصوص ,فروش سالن سوله,خرید سالن وسوله
ادامه مطلب
  • 0

خرید سالن و سوله آزادگان

خرید سالن و سوله آزادگان کد ملک :۳۷۹۵۲ مساحت کل :۲۳۷۲ / مساحت سالن:۳۰۰ /مساحت دفتری: /سرایداری: برق :  دارد   ۲۵آمپر   /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد  /   آب :   دارد شماره تماس:09202020444 قیمت کل :متری ۱/۲۰۰/۰۰۰ تومان خرید سالن سوله,خرید سالن,خرید سوله,خرید جاده مخصوص کرج آزادگان,خرید سالن جاده مخصوص کرج آزادگان,خرید سوله جاده مخصوص کرج,خرید سالن سوله جاده مخصوص کرج,سالن وسوله جاده مخصوص کرج,سالن جاده مخصوص کرج آزادگان,سوله جاده مخصوص کرج آزادگان ,خرید سالن سوله جاده مخصوص ,خرید سالن و سوله جاده مخصوص فروش سالن وسوله جاده مخصوص آزادگان,فروش سالن سوله جاده مخصوص ,فروش سالن سوله,خرید سالن وسوله آزادگان
ادامه مطلب
  • 0

خرید سوله و سالن مخصوص

خرید سوله و سالن مخصوص کد ملک :۳۷۹۳۰ مساحت کل :۱۲۱۳ / مساحت سالن۸۳۸ برق :  دارد  صنعتی     /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد     آب :   دارد شماره تماس:09202020444 قیمت کل :۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان خرید سالن سوله,خرید سالن,خرید سوله,خرید جاده مخصوص کرج,خرید سالن جاده مخصوص کرج,خرید سوله جاده مخصوص کرج,خرید سالن سوله جاده مخصوص کرج,سالن وسوله جاده مخصوص کرج,سالن جاده مخصوص کرج,سوله جاده مخصوص کرج,خرید سالن سوله جاده مخصوص ,خرید سالن و سوله جاده مخصوص فروش سالن وسوله جاده مخصوص ,فروش سالن سوله جاده مخصوص ,فروش سالن سوله,خرید سالن وسوله
ادامه مطلب
  • 0

خرید سوله و سالن مخصوص

خرید سوله و سالن مخصوص کد ملک :۳۷۹۲۹ مساحت کل :۱۳۰۰۰ / مساحت سالن:۲۳۰۰ /مساحت دفتری: ۱۱۰ برق :  دارد ۴۰۰آمپر      /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد     آب :   دارد شماره تماس:09202020444 قیمت کل :متری ۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان خرید سالن سوله,خرید سالن,خرید سوله,خرید جاده مخصوص کرج,خرید سالن جاده مخصوص کرج,خرید سوله جاده مخصوص کرج,خرید سالن سوله جاده مخصوص کرج,سالن وسوله جاده مخصوص کرج,سالن جاده مخصوص کرج,سوله جاده مخصوص کرج,خرید سالن سوله جاده مخصوص ,خرید سالن و سوله جاده مخصوص فروش سالن وسوله جاده مخصوص ,فروش سالن سوله جاده مخصوص ,فروش سالن سوله,خرید سالن وسوله
ادامه مطلب
  • 0

خرید سوله و سالن واقع در جاده مخصوص

خرید سوله خرید سالن و سوله مخصوص کرج کد ملک :۳۷۹۱۹ مساحت کل : ۱۶۰۰/ مساحت سالن: ۱۱۰۰/مساحت دفتری:۷۰ /سرایداری:دارد برق :  دارد۲۵آمپر       /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد     آب :   دارد شماره تماس:09202020444 قیمت کل :کارشناسی خرید سالن سوله,خرید سالن,خرید سوله,خرید جاده مخصوص کرج,خرید سالن جاده مخصوص کرج,خرید سوله جاده مخصوص کرج,خرید سالن سوله جاده مخصوص کرج,سالن وسوله جاده مخصوص کرج,سالن جاده مخصوص کرج,سوله جاده مخصوص کرج,خرید سالن سوله جاده مخصوص ,خرید سالن و سوله جاده مخصوص فروش سالن وسوله جاده مخصوص ,فروش سالن سوله جاده مخصوص ,فروش سالن سوله,خرید سالن وسوله
ادامه مطلب
  • 0

خرید سالن و سوله جاده مخصوص

خرید سالن خرید سالن و سوله جاده مخصوص کرج کد ملک :۳۷۸۲۴ مساحت کل : ۳۱۱۵/ مساحت سالن:۲۱۱۰ شماره تماس:09202020444 قیمت کل :متری ۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان خرید سالن سوله,خرید سالن,خرید سوله,خرید جاده مخصوص کرج,خرید سالن جاده مخصوص کرج,خرید سوله جاده مخصوص کرج,خرید سالن سوله جاده مخصوص کرج,سالن وسوله جاده مخصوص کرج,سالن جاده مخصوص کرج,سوله جاده مخصوص کرج,خرید سالن سوله جاده مخصوص ,خرید سالن و سوله جاده مخصوص فروش سالن وسوله جاده مخصوص ,فروش سالن سوله جاده مخصوص ,فروش سالن سوله,خرید سالن وسوله
ادامه مطلب
  • 0