فروش زمین آزادگان

فروش زمین آزادگان کد ملک :۳۷۴۰۷ مساحت کل :۱۰/۰۰۰ ملک ۲بر است دور فنس کشیده شماره تماس:09202020444 قیمت کل :متری ۴۰۰/۰۰۰ تومان خرید زمین,خرید زمین,خرید سوله,خرید جاده آزادگان ,خرید زمین ,خرید آزادگان ,خرید سالن سوله آزادگان ,فروش زمین آزادگان,زمین   , آزادگان
ادامه مطلب
  • 0

خرید زمین مخصوص

خرید زمین مخصوص کد ملک :۳۷۴۸۹ مساحت کل : ۱۹۰۰۰ زمین خالی شماره تماس:09202020444 قیمت کل :۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان فروش زمین جاده مخصوص، فروش زمین,خرید زمین ،خریدزمین,خرید زمین ,خرید فروش زمین جاده مخصوص,خریدفروش زمین  جاده مخصوص,فروش زمین جاده مخصوص,فروش زمین جاده مخصوص، فروش  زمین جاده مخصوص,فروش زمین جاده مخصوص,فروش زمین جاده مخصوص
ادامه مطلب
  • 0

فروش زمین مسکونی تهران همت

فروش زمین مسکونی تهران همت کد ملک :۳۷۸۰۸

مساحت کل : ۲۰۰۰متر

قیمت کل: کارشناسی شماره تماس:09202020444 ۲قطعه زمین تفکیکی محصور نشده فروش زمین تهران همت، فروش زمین,خرید زمین ،خریدزمین,خرید زمین ,خرید فروش زمین تهران همت,خریدفروش زمین تهران همت,فروش زمین تهران همت,فروش زمینتهران همت، فروش  زمین تهران همت,فروش زمین تهران همت
ادامه مطلب
  • 0

فروش زمین تهران همت

فروش زمین تهران همت شماره تماس:09202020444 کد ملک :۳۷۸۰۹ مساحت کل :۳۵۰۰۰ قیمت کل :متری ۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان فروش زمین تهران همت ، فروش زمین,خرید زمین ،خرید تهران همت,خرید زمین ,خرید فروش زمین تهران همت,خریدفروش زمین تهران همت,فروش زمین تهران همت,فروش زمین تهران همت فروش تهران همت,فروش تهران همت
ادامه مطلب
  • 0

فروش زمین کشاورزی شهریار

فروش زمین کشاورزی شهریار کد ملک :۳۷۶۷۶ مساحت کل : ۷۰۰۰۰/ مساحت سالن: ۵۰۰۰ برق :  دارد   ۵۰آمپر    /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد     آب :   دارد چاه شماره تماس:09202020444 فروش زمین کشاورزی شهریار  ، فروش زمین,خرید زمین ،خرید کشاورزی شهریار,خرید زمین ,خرید فروش زمین کشاورزی شهریار,خریدفروش زمین کشاورزی شهریار,فروش زمین کشاورزی شهریار,فروش زمین شهریار فروش زمین شهریار ,فروش شهریار
ادامه مطلب
  • 0

فروش زمین شاد آباد

فروش زمین شاد آباد کد ملک :۳۷۸۰۶ مساحت کل :۹۵۰۰ برق :  دارد صنعتی      شماره تماس:09202020444 قیمت کل :متری ۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان فروش زمین شاد آباد، فروش زمین,خرید زمین ،خرید زمین,خرید زمین ,خرید فروش زمین شاد آباد,خریدفروش زمین شاد آباد,فروش زمین شاد آباد,فروش زمین شاد آباد,فروش زمین شاد آباد
ادامه مطلب
  • 0