اجاره سوله و سالن آزادگان

اجاره سوله و سالن آزادگان کد ملک :۳۷۹۹۰ مساحت کل :۱۰۰۰۰۰ / مساحت سالن: ۲۲۰۰۰/مساحت دفتری: /سرایداری: برق :  دارد      /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد  /   آب :   دارد شماره تماس:09202020444 بدون ودیعه و اجاره کانتینر ۳۵۰/۰۰۰ تومان و سوله ۵۰۰/۰۰۰ تومان اجاره سالن سوله آزادگان ,فروش سالن آزادگان,فروش سالن آزادگان، سوله فروش آزادگان,فروش سالن  آزادگان,فروش سوله و سالن  آزادگان,سوله فروش  آزادگان ،سالن سوله فروش  آزادگان
ادامه مطلب
  • 0

اجاره سالن صنعتی آزادگان

اجاره سالن صنعتی آزادگان کد ملک :۳۷۹۴۱ مساحت کل :۱۳۰ الی ۴۰۰ متر برق :  دارد ۳فاز     /   آب :   دارد شماره تماس:09202020444 ودیعه :        /  اجاره ماهیانه :۱/۶۰۰/۰۰۰ تومان و قابل تبدیل اجاره سالن سوله آزادگان ,اجاره سالن آزادگان,اجاره سالن آزادگان، سوله اجاره آزادگان,اجاره سالن آزادگان,اجاره سوله و سالن آزادگان
ادامه مطلب
  • 0

اجاره سوله وسالن آزادگان

اجاره سوله وسالن آزادگان کد ملک :۳۷۹۳۲ مساحت کل :۲۲۲ / مساحت سالن:۲۰۴ /مساحت دفتری:۲۰ /سرایداری: برق :  دارد ۳۲آمپر      /   تلفن :  دارد     / گاز:  ندارد   /  آب :   دارد شماره تماس:09202020444 ودیعه :   ۸۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان     / اجاره ماهیانه :۱۰۰/۰۰۰ تومان اجاره سالن سوله آزادگان ,اجاره سالن آزادگان,اجاره سالن آزادگان، سوله اجاره آزادگان,اجاره سالن آزادگان,اجاره سوله و سالن آزادگان
ادامه مطلب
  • 0

اجاره سالن آزادگان

اجاره سالن آزادگان کد ملک :۳۷۷۸۹ مساحت سالن: ۲۵۰/مساحت دفتری: ۳۵/سرایداری:۲۰ برق :  دارد  ۳۲آمپر     /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد     آب :   دارد شماره تماس:09202020444 ودیعه : ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان       / اجاره ماهیانه : ۴/۰۰۰/۰۰۰تومان               اجاره سالن سوله آزادگان ,اجاره سالن آزادگان,اجاره سالن آزادگان، سوله اجاره آزادگان,اجاره سالن آزادگان,اجاره سوله و سالن آزادگان,سوله اجاره  آزادگان ،سالن سوله اجاره آزادگان
ادامه مطلب
  • 0