اجاره انبار مخصوص کرج

اجاره انبار مخصوص کرج کد ملک :۳۹۰۹۴ مساحت کل : ۲۷۰/ مساحت سالن:۱۷۰ /مساحت دفتری:۲۰ /سرایداری:دارد برق :  دارد۶۰آمپر      /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد  /   آب :   دارد ودیعه : ۵۰میلیون       /  اجاره ماهیانه :۵/۵۰۰میلیون تلفن تماس: 09202020444 اجاره انبار,اجاره انبار,اجاره انبار,اجاره جاده مخصوص کرج,اجاره انبار جاده مخصوص کرج,اجاره انبار جاده مخصوص,اجاره سالن سوله جاده مخصوص ٫انبار جاده مخصوص
ادامه مطلب
  • 0

اجاره ملک صنعتی مخصوص

اجاره ملک صنعتی مخصوص کد ملک :۳۸۸۹۸ مساحت کل : ۵۰۰۰/ مساحت سالن: ۱۲۰۰/مساحت دفتری:۹۰۰ /سرایداری:۲۱۰ برق :  ۲۵۰آمپر/   تلفن :  دارد ۸خط    / گاز:  دارد  /   آب :   دارد شماره تماس:09202020444 ودیعه :   ۵ میلیارد     /  اجاره ماهیانه :۱۰۰میلیون اجاره سالن,اجاره سوله,اجاره سالن سوله,اجاره جاده مخصوص کرج,اجاره سالن جاده مخصوص کرج,اجاره سوله جاده مخصوص,اجاره سالن سوله جاده مخصوص ٫سالن جاده مخصوص
ادامه مطلب
  • 0

اجاره سالن و سوله جاده قدیم

اجاره سالن و سوله جاده قدیم کد ملک :۳۸۶۵۷ مساحت کل : ۶۰۰/ مساحت سالن:۳۵۰ /مساحت دفتری:۱۵۰ /سرایداری:دارد برق :  دارد ۱۰۰آمپر     /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد  /   آب :   دارد  اجاره ماهیانه :۲۲ میلیون قابل تبدیل شماره تماس:09202020444 اجاره سالن,اجاره سوله,اجاره سالن سوله,اجاره جاده مخصوص کرج,اجاره سالن جاده مخصوص کرج,اجاره سوله جاده مخصوص,اجاره سالن سوله جاده مخصوص ٫سالن جاده مخصوص
ادامه مطلب
  • 0

رهن و اجاره سوله سالن مخصوص

رهن و اجاره سوله سالن مخصوص کد ملک :۳۸۶۱۴ مساحت کل : ۶۰۰۰/ مساحت سالن:۲۱۰۰ /مساحت دفتری:۸۰۰ /سرایداری:دارد برق :  دارد۴۰۰آمپر      /   تلفن :  دارد۶خط     / گاز:  دارد  /   آب :   دارد شماره تماس :09202020444   اجاره ماهیانه :۱۲۰ میلیون اجاره سالن,اجاره سوله,اجاره سالن سوله,اجاره جاده مخصوص کرج,اجاره سالن جاده مخصوص کرج,اجاره سوله جاده مخصوص,اجاره سالن سوله جاده مخصوص ٫سالن جاده مخصوص
ادامه مطلب
  • 0

اجاره سالن سوله مخصوص

اجاره سالن سوله مخصوص کد ملک :۳۸۶۰۴ مساحت کل :۱۵۰۰۰ / مساحت سالن:۷۲۰۰ /مساحت دفتری:۲۰۰ /سرایداری:دارد برق :  دارد۳فاز      /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد  /   آب :   دارد شماره تماس :09202020444 ودیعه :    ۵۰۰ میلیون    /  اجاره ماهیانه :۵۵میلیون سوله , سوله مخصوص , سالن سوله , سالن و سوله ,اجاره سالن,اجاره سوله,اجاره سالن سوله,اجاره جاده مخصوص کرج,اجاره سالن جاده مخصوص کرج,اجاره سوله جاده مخصوص,اجاره سالن سوله جاده مخصوص ٫سالن جاده مخصوص
ادامه مطلب
  • 0

اجاره سالن سوله مخصوص

اجاره سالن سوله مخصوص کد ملک :۳۸۵۷۴ مساحت کل :۲۴۰۰۰ / مساحت سالن:۱۶۰۰۰ /مساحت دفتری: ۱۵/سرایداری: برق :  دارد      /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد  /   آب :   دارد شماره تماس:09202020444 ودیعه :  قیمت کار شناسی اجاره سالن,اجاره سوله,اجاره سالن سوله,اجاره جاده مخصوص کرج,اجاره سالن جاده مخصوص کرج,اجاره سوله جاده مخصوص,اجاره سالن سوله جاده مخصوص ٫سالن جاده مخصوص
ادامه مطلب
  • 0

اجاره سالن سوله جاده مخصوص

اجاره سالن سوله جاده مخصوص کد ملک :۳۸۲۹۲ مساحت کل : ۵۰۰۰/ مساحت سالن: ۲۰۰۰/مساحت دفتری:۳۵۰ /سرایداری:دارد برق :  دارد ۴۰۰آمپر     /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد  /   آب :   دارد شماره تماس:09202020444 ودیعه : ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان       /  اجاره ماهیانه :۳۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان اجاره سالن و سوله جاده مخصوص,اجاره سالن سوله جاده مخصوص,اجاره سالن وسوله جاده مخصوص,اجاره سالن  سوله جاده مخصوص کرج
ادامه مطلب
  • 0

اجاره سوله و سالن جاده مخصوص

اجاره سوله و سالن جاده مخصوص کد ملک :۳۸۲۶۰ مساحت کل : ۳۲۰۰/ مساحت سالن:۱۵۰۰ /مساحت دفتری:۲۰۰ /سرایداری:دارد برق :  دارد۳فاز      /   تلفن :  دارد     / گاز:  ندارد  /   آب :   دارد ودیعه :  ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان     /  اجاره ماهیانه :۶۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان شماره تماس:09202020444 اجاره سالن,اجاره سوله,اجاره سالن سوله,اجاره جاده مخصوص کرج,اجاره سالن جاده مخصوص کرج,اجاره سوله جاده مخصوص,اجاره سالن سوله جاده مخصوص ٫سالن جاده مخصوص
ادامه مطلب
  • 0

خرید ملک تجاری جاده مخصوص

خرید ملک تجاری جاده مخصوص کد ملک :۳۸۲۴۷ مساحت کل :۲۸۴۰ / مساحت سالن:۰ /مساحت دفتری:۱۶۰۰ /سرایداری: برق :  دارد۵۰۰آمپر      /   تلفن :  دارد۲۰خط     / گاز:  دارد  /   آب :   دارد قیمت کل :۷۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان اجاره سالن,اجاره سوله,اجاره سالن سوله,اجاره جاده مخصوص کرج,اجاره سالن جاده مخصوص کرج,اجاره سوله جاده مخصوص,اجاره سالن سوله جاده مخصوص ٫سالن جاده مخصوص
ادامه مطلب
  • 0