دعاوی ناشی ازمال غیر منقول

 

دعاوی ناشی ازمال غیر منقول

نظر به اینکه حقوق ودعاوی ناشی از املاک(مشکلات ملکی) اقسام گوناگونی داشته که به فراخور موقعیت وحقانیت ،پدیدار شده،مورد مطالبه واقع می گردد، فلذا بایسته است(حل مشکلات حقوقی ملک) نسبت به هر یک از عناوین،تعریف توسعه،تصدیق وتائید صورت یابد گاه تعریف یا وجود نص در موارد قانونی،ظاهر شده وگاه صرفا به بیان مصادیقی از آن اکتفا وفاقد تعریف  معلوم ومعین می باشد فلذا در مواجهه با این قسم می بایست با مراجعه به دیدگاه وکمترین به آراء قضایی ووحدت رویه نظریه های مشورتی و….تحصیل علم واطلاع نمود بعنوان مثال دعوای خلع یدبا وصف نبود تعریف معین ومعلوم در قانون از نظر ابتلای موضوعی بسیار مورد مداقه وتوجه بوده ومستلزم فراگیری ابعادآن می باشد علیهذاشاید بتوان اینگونه تعیین داشت که دعوای خلع ید، ادعای مالک رسمی ملک(حل مشکلات ملکی) در برابر مشخص یا اشخاص که من غیر قانون ومن غیر شرع مال را در تصرف(رفع تصرف ملک) خویش داشته واز تحویل وتقسیم آن به مالک رسمی امتناع می نماید بنابراین مالک می بایست اراده ی انشایی خویش را در جهت اعمال حق و حقوق خویش اظهار وابراز نماید، طرح این دعوا در دادگستری می تواند مسبوق بر ارسال اظهارنامه بوده یا بدوا از طریق دادگستری اراده خویش را به شرح اینکه حقی حسب قانون مستفر شده ومن غیر قانون منتزع شده را درخواست نمود این قاعده در دعاوی تصرف عدوانی املاک غیر منقول نیز جاری ومورد سراحت می باشد.

9 آذر 1399 11:03 ق.ظ