خلع ید

خلع ید

1-دعوای خلع ید در صورتی که مالکیت مورد نزاع نباشد.

2-درخواست افراز و تقسیم و فروش مال مشاع در صورتی که مالکیت مورد نزاع نباشد.

3-دعاوی راجع به روابط موجر و مستاجر به استثنای مطالبه اجور

4-دعاوی مزاحمت،ممانعت از حق وتصرف عدوانی در عین غیر منقول(که به این سه دعوا،دعاوی تصرف می گویند.)

ماده158ق.آ.د.م:دعوای تصرف عدوانی عبارتست از ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیر منقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می نماید.

ماده159ق.آ.د.م:دعوای ممانعت از حق عبارت است از تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد.

ماده160ق.آ.د.م:دعوای مزاحمت عبارت است از دعوایی که به موجب آن متصرف مال غیر منقول درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را می نماید که نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون این که مال را تصرف متصرف خارج کرده باشد.

نکته:دعوای استرداد سند را علی الاصول باید از دعاوی مالی ذاتی دانست که خواهان می تواند بهای آن را بر اساس بند4ماده 62ق.آ.د.م تقویم نماید مگر اینکه موضوع سند جنبه غیر مالی داشته باشد مانند دعوای استرداد نامه خصوصی یا عکس خصوصی یا استرداد شناسنامه که غیر مالی ذاتی است.

نکته:دعاوی غیرمالی اعتباری قابل تجدید نظرند ولی به هیچ وجه قابل فرجام نیستند.

نکته:دعاوی مالی ذاتی در صورتی در حکم دعاوی غیرمالی محسوب می گردند که قانون گذار آن را صراحتاً پیش بینی کرده باشد.

سوال:در صورت شک بین مالی بودن دعوا و غیرمالی بودن آن چگونه باید عمل شود؟یا به عبارتی دیگر آیا می توان اصل را بر مالی بودن حق گذاشت؟پاسخ مثبت قابل دفاع است به عبارت دیگر اگر شک کنیم دعوا مالی است یا غیر مالی،اصل بر مالی بودن است.

نکته:دعوای اعسار از هزینه دادرسی و دعوای توقف(ورشکستگی)غیرمالی اعتباری هستند.

ماده14 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالیدعوای اعسار غیرمالی است و در مرحله بدوی و تجدید نظر خارج از نوبت رسیدگی می شود

 

اینکه دعوا مالی باشد یا غیر مالی موثر است در:

الف:در ادله اثبات دعوا،

ب:امکان تجدید نظر خواهی،

پ:در صلاحیت مرجع رسیدگی،

ت:در هزینه دادرسی

15 آذر 1399 11:57 ق.ظ