اجاره سالن در خاوران 300متر

کد فایل: 34908 س ، آب: دارد سوله: 300
برق: دارد
مساحت اداری: 66 ، گاز: دارد ، تعداد خط تلفن: دارد
شماره تماس:09202020444
قیمت:کرشناسی