مطالب حقوقی

رحمن علی نژاد مدیریت موسسه فتح:

دوستانی که مبادرت بر تنظیم مبایعه نامه می نمایند

به مدیران قرارداد توصیه میکنیم؛
چنانچه در زمان تنظیم مبایعه نامه با بیش از یک خریدار مواجه گردیدید و یکی از آنها مبادرت به صدور چک ثمن معامله نمود حتما از سایر خریداران در پشت چک امضا بگیرید.
همچنین چنانچه چک پرداخت ثمن معامله مربوط به شخص یا اشخاص خریدار نبود حتما امضا آنها را نیز در پشت چک بگیرید.

 

احسان جعفری کارشناس ارشد حقوق:                                                                                        

نکاتی در خصوص مبایعه نامه

1- اطمینان از مجاز بودن مشاور املاک (مجوز های قانونی از اتحادیه مشاورین املاک)
2- ثبت دقیق مشخصات ملک در قرارداد (مساحت،پلاک ثبتی،قیمت تعیین شده)
3- مکتوب کردن تضمین ها در قرارداد (اسناد تجاری مانند چک،سفته)
4- تعیین تاریخ دقیق تعهدات طرفین (تاریخ انتقال رسمی سند،تاریخ تحویل ملک)
5- شرایط فسخ قرارداد (عدم انجام تعهدات)

سعید الیاسی کارشناش ارشد حقوق:

نکته ای در رابطه با عقد قرارداد؛

چنانچه موجر یا مستاجر صغیر یا مجنون(دیوانه) باشد نمیتوان قرارداد اجاره تنظیم کرد مگر اینکه ولی یا قیم آنها حضور داشته باشند و یا وکیل آنها (ولی یا قیم) به جای آنها قرارداد را امضا کند. بنابراین باید کپی شناسنامه ولی یا قیم یا وکالتنامه ضمیمه قرارداد شود. البته در قسمت طرفین قرارداد در ماده یک باید مشخصات هویتی مالک اصلی یعنی صغیر یا مجنون نوشته شده و در صفحه توضیحات به موضوع ولایت پدر یا جد پدری و یا قیم و… اشاره شود.