خرید کارخانه در شهرک صنعتى گرمسار

:۰۹۱۲۵۹۳۶۸۸۴

سال ساخت:۱۳۹۸

سند اداری:هست

متراژ:۵۴۰۰

قیمت:توافقی

۵۴٠٠ متر زمىن ٧٠٠ متر سوله ١۶٠٠ متر فونداسىون سوله
٣٠ مترنگهبانى
٢٠٠مترفونداسیون ادارى

21/01/1398 13:23