فروش ملک تجاری

با سند ثبتی

۰۹۱۶۶۰۱۴۰۰۵

محلدزفول

فروشی

سند اداری

هست

چهار

متراژ

۷۲۰

مایلم معاوضه کنم

هستم

گاراژ با سند ثبتی و عرصه حدود ۷۲۰ متر که مجوز ۱۴۰ متر تجاری در ۴ باب مغازه دارد.
به فروش میرسد و یا به مشارکت داده میشود.
آدرس؛ دزفول. فلکه کوتیان. گاراژ استقلال. کارواش وصال.
 تماس ۰۹۱۶۶۰۱۴۰۰۵