فروش سوله درخاتون آباد 490متر

کد فایل: 34803 متراژ کل زمین: 760 آب: شهری متراژ سوله: 490 ، برق: 200آمپر فن: دارد اوقافی
تلفن تماس 09202020444 قیمت کارشناسی