سالن 900 متر نظرآباد

فروش سالن 900 متر

مساحت کل ملک 11 هکتار میباشد.

قابلیت سند گرفتن دارد. تغییر کاربری انجام شده است.ملک مورد نظر بطور کامل محصور شده است

مناسب برای باغ پسته وپرورش دام

شماره تماس:09202020444