فروش زمین مسکونی تهران همت

فروش زمین مسکونی تهران همت

کد ملک :۳۷۸۰۸

مساحت کل : ۲۰۰۰متر

قیمت کل: کارشناسی

شماره تماس:09202020444

۲قطعه زمین تفکیکی محصور نشده

فروش زمین تهران همت، فروش زمین,خرید زمین ،خریدزمین,خرید زمین ,خرید فروش زمین تهران همت,خریدفروش زمین تهران همت,فروش زمین تهران همت,فروش زمینتهران همت، فروش  زمین تهران همت,فروش زمین تهران همت