فروش زمین صنعتی

فروش
? جاده مخصوص کرج
? ۵۵۰۰ متر زمین با مجوز صنعتی
? تجاری / اداری