فروش زمین صنعتی

فروش
? جاده مخصوص کرج
? ۲۵۰۰۰ متر زمین صنعتی

شماره تماس: 09202020444