خرید زمین باغ در دزفول

0محلدزفول

سند اداری:هست

متراژ:۱۶۰۰

مایلم معاوضه کنم

هستم

سنداین زمین ملکی میباشد‌.واقع در دزفول روبروی ترمینال برزگ دزفول.جنب کانال قمیش می باشد مساحت۱۶۰۰متر نهال ها ۶ماهه می باشند.

92227146630

27/01/1398 15:01