شهرک صنعتی شمس آبادفروش سالن سوله

شهرک صنعتی شمس آباد|فروش سالن سوله
مساحت کل : ۳۸۸۰ متر  | واحد اداری ۳ طبقه:۱۸۰ متر
 شماره تماس:09202020444

شهرک صنعتی شمس آبادفروش سالن سوله,فروش سالن وسوله شهرک صنعتی,فروش سالن سوله شمس آباد,فروش سالن سوله شهرک صنعتی شمس آباد