سوله 3000 متر جاده مخصوص کرج

اجاره, اجاره سوله
مساحت کل :5400 متر سالن 3000
سوله 3000 متر جاده مخصوص کرج

شماره تماس:09202020444