زمین شهر قدس

زمین ۵۰۰ متری شهر قدس

مساحت کل: ۵۰۰ متر مربع

شماره تماس:09202020444

شماره تماس:09202020444

خرید زمین قدس,فروش زمین شهر قدس,خرید زمین قلعه حسن خان