رهن و اجاره تعدادی سالن و سوله در جاده قدیم و مخصوص کرج