درخواست اجاره سالن بهداشتی 30000 متری

درخواست اجاره سالن بهداشتی 30000 متری

های صنعت، بستری مطمئن برای خرید و اجاره املاک صنعتی و سرمایه گذاری

درخواست اجاره سالن بهداشتی 30 هزار متری در حومه تهران
تماس: رحمان علی نژاد #09202020444

@hisanatreal
www.hisanat.com
02144538117