خرید گاوداری 100راسی شیری در بوکان

آذربایجان غربی، بوکان، 5کیلومتری شهر سیمینە 3,200,000,000 تومان

نوع ملکدامداری و کشاورزی
متراژ12,000
قیمت هر متر267,000

یک گاوداری بە مساحت 12000مترمربع شیری با مبلغ 1600یک میلیارد وشصد وام7سالە و5سالە بە صورت فعال،وموقعیت فوق العادە عالی بە جای وام، دام (گاو گوسالە)تحویل دادە خواهد شد،واقساط بە خریدار واگذار خواهد شد، ومشتری فقط قیمت ملک را پرداخت میکند با تمام امکانات،پروانەبهرەبرداری ،بهداشتی ،آب،گاز،برق،شیردوشی ثابت 8واحدی ،دارای پایان کار و 2300متر ساخت مفید، تصمیم فروش فقط بە خاطر دست تنهابودن،درضمن این موقعیت برای کم کسی فراهم میشود ،وشرایط دیگر هم تلفنی یا حضوری توضیع دادە خواهد شد

شماره تماس: ۰۹۱۴۲۸۱۷۰۱۲