خرید کارگاه در جاده مخصوص450متر

کد فایل: 37060

شماره تماس:09202020444

قیمت: کارشناسی

متراژ کل زمین: 450 برق: 3فاز25آمپر وضعیت سند: 2تا-4دانگ-2دانگ ،