خرید کارخانه در زنجان 4000متر

کدفایل:41722/سالن:1182/مساحت کل:4000/چاه آب/300متر انبار/141متر اداری/قیمت:13میلیارد تومان/شماره تماس:09202020444