خرید ویلا در سوهانک

کدفایل:41475

مساحت کل:1400 سالن:80 سند:6دانگ

قیمت کل:4/500/000/000میلیارد تومان

شماره تماس:09202020444