خرید هتل در مازندران 4860متر

کدفایل:41804

مساحت کل :4860متر/سند/تک برگ/دارای پایان کار/دارای کمیسیون ماده99

شماره تماس:09202020444

قیمت: کارشناسی