خرید مغازه تهران

خرید مغازه تهران

کد ملک :۳۷۹۳۸

مساحت کل : ۱۲/۵ متر

برق :  دارد       /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد     آب :  / دارد

شماره تماس:09202020444

قیمت کل :۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان
خریدمغازه تهران ظفر,خرید مغازه تهران ظفر,خریدمغازه تهران ظفر,خرید مغازه تهران ظفر,خرید مغازه تهران ظفر,خرید مغازه تهران ظفر