خرید سوله در ورامین1200متر

کدفایل:41683/ کاربری صنعتی/ برق 3فاز/سند 6دانگ/12 متراداری/24 متر نگهبانی/

شماره تماس:09202020444

قیمت: کارشناسی