خرید سوله در مخصوص جلال1000متر

کدفایل:41740/مساحت کل:2519/سالن:1000متر/کاربری:صنعتی/100آمپربرق/سند:6دانگ/500متراداری/

قیمت:12میلیاردتومان

شماره تماس:09202020444