خرید سوله در شهرک صنعتی کاسپین7760متر

کدفایل:41820

مساحت کل:16/083+ 7760متر سالن+240کیلو وات برق+سند:دفترچه ایی+مساحت نگهبانی:15متر با ارتفاع 7 و 8/5 متر

قیمت:16 میلیارد تومان

شماره تماس:09202020444