خرید سوله در رباط کریم 300متر

کد فایل: 36939 ،

شماره تماس:09202020444

قیمت: کارشناسی

متراژ کل زمین: 600 آب: چاه متراژ سوله: 300