خرید سوله در جاده مخصوص 1000متر

کد فایل: 22102 ،

زمین: 9000

آب: چاه عمیق

متراژ سوله: 1000

شماره تماس:09202020444

قیمت:کارشناسی