خرید سوله در جاده قدیم25000متر

کدفایل:41889/مساحت کل:52000متر/سالن:25000متر/2مگاوات برق/سند 6دانگ/قیمت:کارشناسی/تلفن:09123867636/