خرید سوله در جاده قدیم 300متر

کد فایل: 22413 ، :

زمین: 337 ،

نوع کف سالن: بتن ،

آب: دارد

متراژ سوله: 300

برق: 100 ،

نوع کاربری: صنعتی ،

گاز: دارد

تعداد خط تلفن: 3

شماره تماس:09202020444

قیمت:کارشناسی