خرید سوله در اتوبان قم30هزار متر

کد فایل: 36988

شماره تماس:09202020444

قیمت: کارشناسی

متراژ کل زمین: 30000 ، ، آب: چاه عمیق ارتفاع دیوار: 3/5