خرید سردخانه چالوس

خرید سردخانه چالوس

کد ملک :۳۷۹۳۴

مساحت کل : ۱۵۰۰۰/ مساحت سالن:۵۰۰۰ /مساحت دفتری: ۱۰۰/سرایداری:

برق :  دارد۴۰۰آمپر       /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد     آب :   دارد

شماره تماس:09202020444

قیمت کل :۶/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان
خرید سرد خانه چالوس,خرید سرد خانه چالوس کمربندی ,خرید سردخانه چالوس,خرید سردخانه چالوس,خرید سردخانه چالوس کمربندی  خرید سرد خانه چالوس، خرید سر خانه چالوس کمربندی