خرید سردخانه در ماهدشت کرج8000متر

کد فایل: 37275

شماره تماس:09202020444

قیمت: کارشناسی

متراژ کل زمین: 8000 آب: دارد ، سن بنا: ، خط تلفن: 3خط