خرید سالن در هشتگرد3000متر

کد فایل: 34865
متراژ کل زمین: 120000 ، ن آب: چاه سوله: 3000 برق: 160آمپر
شماره تماس:09202020444
قیمت:کارشناسی