خرید سالن در شهرک صنعتی زاگرس

کدفایل:41511

مساحت کل:1337 مساحت سالن:430

برق:250آمپر سند:اوقافی دفتری:180

قیمت متری:2/000/000 میلیون

شماره تماس:09202020444