خرید سالن در جاده مخصوص3500متر

کدفایل:41723/مساحت کل:4250متر/سالن:3500متر/سند تکبرگ/2120متر اداری/قیمت:70میلیارد تومان/شماره تماس:09128383255/