خرید سالن در جاده مخصوص 400متر

کد فایل: 22097 ، :

متراژ کل زمین: 1000

آب: چاه 

متراژ سوله: 400

برق: 25 آمپر سه فاز

شماره تماس:09202020444

قیمت:کارشناسی