خرید زمین کلالک کرج

خرید زمین

خرید زمین کلاک کرج

شماره تماس:09202020444

کد ملک :۳۷۸۳۰

مساحت کل :۶۰۰۰

در ۶ طبقه ۳بر مناسب فروشگاه هتل  سالن تئاتر

قیمت کل :۳۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

خرید زمین,خرید زمین صنعتی,خرید کلاک کرج,خرید زمینکرج کلالک,خرید زمین صنعتی کرج کلاک,زمین کلاک کرج