خرید زمین 550متر در جاده چالوس

کد فایل: 21791 ، :
متراژ کل زمین: 550
وضعیت سند: سند قطعی مشاع
شماره تماس:09202020444
قیمت:کارشناسی