خرید زمین کشاورزی شهر قدس

خرید زمین کشاورزی شهر قدس

کد ملک :۳۸۹۲۴

مساحت کل : ۲۱۶۰۰

سند تک برگ

قیمت کل :۱/۰۸۰ میلیارد

شماره تماس: 09202020444

خرید زمین کشاورزی  قلعه حسن خان ،خرید زمین شهر قدس,خرید زمین شهر قدس,خرید زمین کشاورزی شهر قدس،خرید زمین،