خرید زمین چهاردیواری در جاده مخصوص

کدفایل:42078

مساحت کل:400 سند:6دانگ

قیمت متری:6/000/000میلیون تومان

شماره تماس:09202020444