خرید زمین چهاردیواری درفیروزبهرام 1000متر

کد فایل: 34815 متراژ کل زمین: 1000 آب: دردست اقدام ، سن بنا:  ، برق: دردست اقدام
گاز: در دست اقدام وضعیت سند: مشاع
شماره تماس:09202020444
قیمت:گارشناسی