خرید زمین پل کلاک1500متر

کد فایل: 36909 ،

شماره تماس:09202020444

قیمت: کارشناسی

متراژ کل زمین: 1500 آب: داردبرق: دارد ،