خرید زمین ورامین

خرید زمین ورامین

کد ملک :۳۹۲۲۵

مساحت کل :۱۰۰۰۰۰

سند: ۶ دانگ

قیمت کل :۳/۵۰۰میلیارد تومان

تلفن تماس: 09202020444

خرید زمین,خرید زمین,خرید زمین,خرید ورامین,خرید زمین ورامین,خرید زمین ورامین,خرید سالن زمین ورامین,زمین ورامین,زمین ورامین,زمین ورامین,خرید زمین ,خرید زمین ورامین,خرید زمین ورامین,زمین ورامین,خرید زمین ورامین