خرید زمین مخصوص کرج

خرید زمین مخصوص کرج

کد ملک :http://www.fath.com.co38008

مساحت کل :۶۰۰۰

شماره تماس:09202020444

۱۳۰ متر بر بلوار

قیمت کل :کارشناسی

فروش زمین جاده مخصوص کرج,فروش زمین جاده مخصوص کرج,اجاره سالن جاده مخصوص کرج,خرید زمین شهید لشگری جاده مخصوص ,اجاره  جاده مخصوص شهید لشگری٫خرید زمین جاده مخصوص