خرید زمین مخصوص کرج

Rate this post

خرید زمین مخصوص کرج

کد ملک :http://www.fath.com.co38008

مساحت کل :۶۰۰۰

شماره تماس:09202020444

۱۳۰ متر بر بلوار

قیمت کل :کارشناسی

فروش زمین جاده مخصوص کرج,فروش زمین جاده مخصوص کرج,اجاره سالن جاده مخصوص کرج,خرید زمین شهید لشگری جاده مخصوص ,اجاره  جاده مخصوص شهید لشگری٫خرید زمین جاده مخصوص

این مطلب یا آگهی رو هم بخون  خرید انبار شهید رجایی