خرید زمین مخصوص کرج

خرید زمین مخصوص کرج

کد ملک :۳۷۹۴۹

مساحت کل : ۳۵/۰۰۰ متر

۸/۰۰۰ متر جواز صنعتی دارد. زمین چهار دیواری میباشد.

شماره تماس:09202020444

قیمت کل :متری ۸۰۰/۰۰۰ تومان
فروش  زمین جاده مخصوص کرج,فروش زمین جاده مخصوص کرج,فروش زمین جاده مخصوص کرج,فروش زمین جاده مخصوص کرج,زمینجاده مخصوص کرج,زمین جاده مخصو ص خرید زمین مخصوص ,خرید زمین مخصوص کرج,